این تهنایی من است که تنهاست ...

لحظه هایم نازنیند، وقتی حضور نازنین تو را دارم!
چگونه دم از تنهایی توانم زد وقتی که لحظه لحظه ی عمرم آکنده از عطر حضور توست؟!
نه! من تنها نیستم! این تنهایی من است که تنهاست!


/ 1 نظر / 26 بازدید
مهر ماندگار

چه عالی نکتها ی بجا بود کی تنهابودیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ او که همیشه با ماست این تنهایی من است که تنهاست کاش این را همیشه درک کنیم و متوجه باشیم امان از این بی توجه بودن ها امان