باور دارم باران اشک آسمان است

آسمان تحمل بغض را ندارد

برای سبک شدن می بارد

برای همین باران را دوست دارم

من هم می بارم تا شوری اشکهایم

در شیرینی باران گم شود

و چه زیباست سبک شدن

ببار باران/ 2 نظر / 16 بازدید
شاهد

تمام مطالب شما حکایت از حس عالی و ذوقی زیبا نسبت به طبیعت بیرون و درون است