نگاه ساکت باران به روی صورتم میلغزد ...

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد

ولی باران نمیدانند که من دریایی از دردم

به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم . . .


/ 1 نظر / 16 بازدید
شاهد

ولی باران نمیدانند که من دریایی از دردم به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم . بسیار عالیییییییییییییییییییییییییی [گل][گل]